Przebieg audytu etycznego

Audyt idąc za definicją podaną w normie ISO 9000:2006, "..... to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu".

Jak każdy audyt także i audyt standardu etycznego rozpoczyna się od spotkania otwierającego na którym omawiane są m.in. cel i zakres audytu oraz jego zaplanowany przebieg.

Najczęściej następnym działaniem jest wizytacja zakładu mająca na celu sprawdzenia warunków w jakich pracują pracownicy oraz ocenę stanu zaplecza socjalnego przeznaczonego dla pracowników np. szatni, toalet, miejsca do spożywania posiłku, miejsca do odpoczynku. Bardzo cenny jest widok pracowników na stanowiskach pracy. Poruszanie się, wygląd i zachowanie pracowników wiele mogą powiedzieć na temat warunków pracy w firmie.

Kolejnym bardzo ważnym elementem audytu są wywiady z pracownikami.  Ich celem jest bezpośrednie uzyskanie informacji od pracownika na temat warunków zatrudniania i pracy w firmie. Wywiady prowadzone są indywidualnie i grupowo, ale bez względu na ilość rozmówców są poufne. Istotnym jest fakt, że wywiady odbywają się bez udziału osób kierujących pracownikami.

Następnym etapem audytu jest przegląd dokumentacji z zakresu obejmującego wszystkie obszary mające wpływ na bezpieczeństwo pracy pracowników. Badane są więc dokumenty związane z BHP, Ppoż, utrzymaniem budynków, utrzymaniem parku maszynowego we wlaściwym stanie technicznym oraz spełnianiem wymagań przepisów o ochronie środowiska.

Szczególne miejsce w tym badaniu mają dokumenty znajdujące się w dziale Kadr, gdzie istotną role dla audytu mają akta osobowe pracowników  biorących udział w wywiadach. Oczywiście zgodnie z przepisami prawa polskiego o ochronie danych osobowych do tych dokumentów możliwy jest dostęp tylko po uzyskaniu zgody od każdego pracownika, która jest uzyskiwana podczas wywiadów.

Standardy etyczne obok dbałości o stronę socjalną i bezpieczeństwo pracowników wzbogacone są o wymaganie opracowania i wprowadzenia w organizacji polityki antykorupcyjnej. Zakres działań w tym obszarze oraz omówienie całego systemu zarządzania standardem omawiane są na spotkaniu z Zarządem firmy. Rozmowa ta może odbyć się przed spotkaniem zamykającym lub na początku audytu zaraz po spotkaniu otwierającym jeśli taka będzie ustalona kolejność na początku audytu.

Po omówieniu i zbadaniu wszystkich aspektów związanych ze standardem etycznym ostatnim działaniem jest podsumowanie audytu, które odbywa się podczas spotkania zamykającego. Na spotkaniu tym omawia się wszystkie niezgodności jeśli wystąpiły w trakcie audytu, dokonane obserwacje oraz zanotowane dobre praktyki.
Ważnym elementem tego spotkania jest podpisanie przez strony biorące udział w audycie dokumentu o nazwie Plan Działań Korygujących zawierający wszelkie końcowe ustalenia, które znajdą się w raporcie końcowym.

Audyt etyczny nie kończy się określeniem wyniku „zdał” lub „nie zdał”. Jest badaniem mającym na celu pokazanie aktualnego stanu firmy i sposobu jej działania.
Oczywiście wszelkie stwierdzone niezgodności lub dokonane obserwacje powinny być potraktowane poważnie i naprawione w wyznaczonym czasie, jeśli organizacji zależy na dobrej opinii w oczach swoich klientów.

 zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.